Ju 87 Stuka

April 1, 2008
Artwork by Zaur Eylanbekov